NHG keuring


Nationale Hypotheek Garantie, oftewel kortweg NHG.

Bij het kopen van een woning waarbij de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) van toepassing is, of kan zijn, gelden een aantal voorwaarden. Een van deze voorwaarden kan zijn dat er een bouwkundig rapport dient te worden opgesteld waarvan de lay-out is goedgekeurd naar de voorwaarden van NHG.

Meijer & van Eerden bouwkundig adviesbureau kan de bouwkundige inspectie voor u uitvoeren waarbij de rapportage voldoet aan de eisen als gesteld door NHG.

De officiële website van NHG vermeldt hierover het navolgende:

Vanaf 1 januari 2017 is een nieuwe methodiek van toepassing voor het vaststellen van de kostengrens voor woningen. Het WEW streeft er met deze systematiek naar dat:

  • woningen waarvan de koopsom maximaal gelijk is aan de gemiddelde koopsom in Nederland bereikbaar zijn onder NHG;
  • deze woning tegen de maximale, wettelijk vastgelegde LTV kan worden gefinancierd met NHG.

In de nieuwe methodiek wordt de kostengrens voor woningen vastgesteld aan de hand van de gemiddelde koopsom in Nederland en vermeerderd met de wettelijke toegestane Loan To Value (LTV). Omdat de wettelijke LTV-percentages verschillend zijn voor het niet (101%) of wel (106%) treffen van energiebesparende voorzieningen, is het gevolg dat er voortaan sprake zal zijn van twee kostengrenzen voor woningen. Een kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen en een kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen.

De gemiddelde koopsom wordt bepaald aan de hand van de maandelijkse publicatie van het Kadaster van de gemiddelde koopsom in Nederland. Om de gemiddelde koopsom voor NHG te berekenen wordt de gemiddelde koopsom genomen over de maanden juni, juli en augustus voorafgaand aan het jaar van wijziging en de uitkomst hiervan wordt afgerond op de dichtstbijzijnde € 5.000,-. De gemiddelde koopsom voor 2017 is vastgesteld op € 245.000,-.

  • Voorbeeld: als de gemiddelde koopsom, volgens publicatie van het Kadaster, € 243.500,- is, wordt de gemiddelde koopsom afgerond op de dichtstbijzijnde € 5.000,-, zijnde € 245.000,-. Vanwege de wettelijke LTV bedraagt dan de kostengrens zonder energiebesparende voorzieningen en € 247.450,- met energiebesparende voorzieningen € 259.700,-. Uiteraard is de extra ruimte binnen de kostengrens voor energiebesparende voorzieningen uitsluitend van toepassing voor zover er inderdaad energiebesparende voorzieningen worden getroffen.

In het verleden is, als stimuleringsmaatregel voor de doorstroming op de koopwoningmarkt, de kostengrens voor woningen tijdelijk verhoogd geweest. Omdat die kostengrens niet van toepassing was voor zittende eigenaren die kwaliteitsverbetering aan de woning wilden uitvoeren, is een afzonderlijke kostengrens voor kwaliteitsverbetering ingesteld. Momenteel zijn de kostengrens voor woningen en de kostengrens voor kwaliteitsverbetering weer gelijk. Omdat het niet in de lijn der verwachtingen ligt dat de kostengrens voor woningen weer afwijkend zal worden van de kostengrens voor kwaliteitsverbetering, is het niet meer noodzakelijk om afzonderlijke kostengrenzen te hanteren. Derhalve is de afzonderlijke kostengrens voor kwaliteitsverbetering komen te vervallen.

Bouwkundig rapport

Een bouwkundig rapport is benodigd indien in het taxatierapport wordt aangegeven dat sprake is van meer dan 10% van de marktwaarde aan achterstallig onderhoud. Ook dient een bouwkundig rapport te worden opgemaakt indien de taxateur hiertoe een aanbeveling doet. Een bouwkundig rapport mag op de datum van het bindend aanbod niet ouder zijn dan 12 maanden.

Soms komt het voor dat een woning wordt aangekocht waarbij sprake is van dusdanig achterstallig onderhoud van de woning dat de gemeente de verkopende eigenaar van de woning heeft verplicht het achterstallig onderhoud te (laten) verhelpen. Dit wordt een “aanschrijving” genoemd. In een aanschrijving wordt precies aangegeven welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Omdat een aanschrijving van de gemeente al zo specifiek is, wordt deze gelijk gesteld aan een bouwkundig rapport.

(Bron: www.nhg.nl).

Meer  informatie over een hypotheek met NHG  vind u op de website van Nationale Hypotheek Garantie.

 

NHG keuring